Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası

TAV Havalimanları Holding adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret yönetimi politika esaslarının belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

Politika; TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerindeki her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

Tanımlar

Politika : Ücretlendirme Politikası yerine kullanılmıştır. 

Ücretlendirme Komitesi :  Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen; değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite olarak tanımlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, bu komitenin görevlerini yerine getirir

Üst Düzey Yönetici:  Genel Müdür ve Direktörler yerine kullanılmıştır.

Politika

Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; iç dengeler, stratejik hedefler ve piyasa koşulları ile uyumlu olması esastır.

Genel ücret artışı yılda bir kez uygulanır. Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal genel artış oranın belirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir.

Görev değişikliklerinde ve işe alımlarda ücretlerin belirlenmesi; yıllık genel ücret artışı uygulamaları konuları Ücret Yönetimi Yönetmeliği ile düzenlenir ve tüm çalışanlara duyurulur.

Ücret Yapısı

Kuruluşun temel politikası çalışanlarına rekabetçi ücret paketleri sunmaktır. Pazardaki uygulamalar ile paralel nitelikte ve değerde olmasını sağlamak üzere uluslararası danışmanlık firmalarının yürüttüğü piyasa araştırmalarına katılım sağlanır. 

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamaları; ortakların, çalışanların ve müşterilerin ortak çıkarları gözetilerek belirlenir.

TAV Holding’in ücretlendirme yapısı; baz maaş, performansa dayalı ve yapılandırılmış nakit primden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi; TAV Holding’in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir.

Ücret Komitesi;

  • Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
  • Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
  • Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ödenmemektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Performansa Dayalı Teşvik

Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirket performansı da dikkate alınmak suretiyle, çalışanların iş sonuçlarına olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Teşvikler, çalışanların yürüttükleri görev ve yüksek performanslarıyla ilişkilendirilmiştir. Yıllık primlerin performans unsurları, çalışanlar ile hissedarların çıkar ve faydalarını birleştirmek ve yüksek performans göstermelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Prim yapısının üst limiti ve toplam yıllık prim bütçesi Kuruluş’un finansal performansı ve bütçesine paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hisse Senedi Opsiyon Planı

Üst düzey yöneticiler ve her kademe çalışanlar için hisse senedi opsiyon planı mevcut değildir.

Emeklilik Hakları

Üst düzey yöneticilerin ve her kademe çalışanların emeklilik hakları yasal uygulamalar paralelindedir.

Yan Haklar

TAV Holding, çalışanlarına yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli yan haklar sağlar.

TAV Holding genelinde uygulanacak olan yan hak politikalarının, uygulamalarının, yan hak verilme esaslarının ve limitlerinin belirlenmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirme yaparak önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

İş sözleşmeleri, Tazminat Hakları ve Yasal Uygulamalar

Tüm çalışanlarla iş sözleşmesi yapılır. Türkiye’deki tüm çalışanlar 4857 Sayılı İş Kanunu’na, yurtdışında çalışanlar ise çalışılan ülkedeki yasal uygulamalarına tabidir. İstisna olarak Kuruluş hisselerinin çoğunluğunun bir kişi/kuruma geçmesiyle birlikte, çoğunluğa sahip yeni yönetimin mevcut üst düzey yönetici(lerle) çalışmak istememesi ve işten çıkarması durumunda, işten çıkarılan üst düzey yöneticiye bir yıllık net maaşı ve sağlık sigortası tutarı tazminat olarak ödenir.

Tüm çalışanların 12 ay boyunca sözleşmede tanımlanan coğrafi bölgelerdeki rakip firmalarda çalışması yasaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler TAV Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.

Şirketin her kademedeki tüm personeli, bu Politika ve ilgili yönetmeliklerin ve prosedürlerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.

Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.